Wedstrijdreglement “Take a break and be happy”

Reglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de “Take a break and be happy” wedstrijd (hierna te noemen: de Wedstrijd) van NN Belgium, georganiseerd via www.gelukkigebelgen.be/fika.
 

Artikel 1: De Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door NN Insurance Belgium (hierna te noemen: de Organisator), Fonsnylaan 38, 1060 Sint-Gillis.
 

Artikel 2: De Voorwaarden

Artikel 2.1: Algemene Voorwaarden

De deelname aan de Wedstrijd staat open voor HR-managers en leidinggevenden van bedrijven met minder dan 750 werknemers die in België gevestigd zijn. Andere werknemers kunnen zelf niet deelnemen aan de Wedstrijd.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaat de Deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met het wedstrijdreglement en met alle beslissingen die de Organisator met betrekking tot de Wedstrijd neemt. De Organisator heeft ten allen tijde het recht de correcte naleving van het wedstrijdreglement te controleren. Dit wedstrijdreglement kan worden geraadpleegd via www.gelukkigebelgen.be/fika.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Deelnemer te weigeren omwille van ethische, commerciële, praktische of andere redenen. Tegen deze beslissing staat geen verhaal open.
Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

Artikel 2.2: Privacy Notice

De persoonlijke gegevens van de Deelnemer zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. De Deelnemer heeft altijd het recht om de door hem/haar verstrekte informatie in te kijken, aan te passen of te verwijderen. Daartoe stuurt de Deelnemer een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld teneinde deelname aan de Wedstrijd mogelijk te maken. Indien de Deelnemer zijn persoonsgegevens niet wenst mee te delen, is deelname aan de Wedstrijd niet mogelijk.

De persoonsgegevens van de Deelnemer worden verwerkt overeenkomstig de vigerende privacywetgeving.

Door het aankruisen van het selectievakje heeft de Deelnemer zich vrij en expliciet akkoord verklaard met de inhoud van deze privacy policy en de hiernavolgende verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Het staat de Deelnemer steeds vrij deze toestemming weer in te trekken.

Indien de Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven, kan de Organisator de verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor marketing- en promotionele doeleinden, zoals het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, het verzenden van nieuwsbrieven, het tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen via advertentienetwerken en sociale mediakanalen.

De gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt door de Organisator, de websitebeheerder, het marketingbureau dat de Wedstrijd mede organiseert of een verwante vennootschap van de Organisator binnen de NN Group. Tenzij de Organisator daartoe wettelijk verplicht is, zal zij de gegevens niet doorgegeven aan andere partijen.

De persoonsgegevens zullen door de Organisator definitief worden verwijderd na 3 jaar. De Deelnemer heeft steeds recht op inzage, verbetering en gedeeltelijke of volledige schrapping van zijn/haar persoonsgegevens. De Deelnemer heeft eveneens het recht om toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen (een bepaalde vorm van) verwerking, een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of gegevens volledig over te laten dragen aan een derde.

Hiervoor kan de Deelnemer contact opnemen met de privacy-verantwoordelijke van de Organisator, via het e-mailadres dpo@nn.be.

Artikel 2.3: Aansprakelijkheid

De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en fouten van/in of met betrekking tot het internet, de in dit reglement genoemde internetsites, software, hardware alsmede eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de antwoorden of persoonlijke gegevens. De Organisator sluit terzake iedere aansprakelijkheid volledig uit.

De Organisator, en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze Wedstrijd voortvloeiende handelingen.

De Organisator is gerechtigd het wedstrijdreglement tussentijds te wijzigen of de Wedstrijd te stoppen, om welke reden ook, en al dan niet in gevolge overmacht. De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is in geen enkele mate verantwoordelijk voor de beslissingen, daden of weigeringen van derde partijen die in het kader van deze Wedstrijd tussenkomen bij de Deelnemers.

De Organisator is in geen geval verantwoordelijk voor schade, diefstal, lichamelijke letsels, ongevallen of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zouden zijn van deelname aan de Wedstrijd, het winnen of inzetten van een prijs. De Deelnemer staat hierbij in voor eigen verzekering.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

Elke misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.
 

Artikel 4: De Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: 11/12/2018 vanaf 00 uur.
Einde van de Wedstrijd: 11/01/2019 tot 24 uur.
 

Artikel 5: De Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer:
Het online wedstrijdformulier op www.gelukkigebelgen.be/fika volledig invullen voor 11/01/2019 – 24 u.

De wedstrijdvraag zal bestaan uit de inzending van een motivatie omtrent het belang van micropauzes op het werk. In een tweede fase zullen onafhankelijke metingen gebeuren om te kijken in welke mate het bedrijf inspanningen levert om een pauzecultuur te bevorderen en wat de vordering is op dat vlak.
 

Artikel 6: De Prijs

Elk deelnemend bedrijf ontvangt de handleiding ‘Fika op het werk’ vol leuke tips voor koffiepauzes op kantoor. De 11 genomineerden ontvangen als prijs een bezoek van de NN pop-up koffiebar en expertenadvies rond pauzes op het werk, met koffie en gezonde snacks. De twee winnende bedrijven winnen 1 jaar lang gratis het gebruik van een professionele koffiemachine met 3000 koffie-capsules, gepersonaliseerde koffiemokken, een wekelijks fruitabonnement en mogelijk een artikel in de HR-vakpers.

Wil de winnaar de prijs verhogen dan zal de meerkost door de winnaar gedragen worden. De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

De prijzen die door eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven de eigendom van de Organisator. Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator.
 

Artikel 7: De Winnaar

Een jury van experten zal de 11 genomineerden bepalen op basis van de beste antwoorden op de wedstrijdvraag rond motivatie omtrent pauzes. De jury bestaat uit Annelore Van Herreweghe, woordvoerder en PR-verantwoordelijke van NN, Lieven Annemans, geluksprofessor UGent en Sarah Thomas, PR Manager bij Famous Relations. De uiteindelijke winnaars van de wedstrijd wordt bepaald na onafhankelijke metingen uitgevoerd door Client Mining. Dit zal gebeuren op basis van online bevragingen, analyses en rapporteringen. Er is één winnaar per adres.

De 11 winnaars worden op uiterlijk 18 januari 2019 aangeduid.

Na de Wedstrijd zal de winnaar gecontacteerd worden via e-mail met vraag om zijn/haar naam en adresgegevens van het bedrijf te bezorgen aan de Organisator, binnen een termijn van 7 kalenderdagen. Indien hierop geen reactie komt binnen de vooropgestelde termijn, zal de volgende persoon in de rangschikking in aanmerking genomen worden als winnaar en door de Organisator gecontacteerd worden. Deze procedure wordt herhaald tot tijdige reactie van een als winnaar aangeduide Deelnemer.
 

Artikel 8: Slotbepalingen

Niets uit of met betrekking tot de Wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.

Aan de Wedstrijd kunnen geen rechten worden ontleend.

Er wordt geen enkele vorm van communicatie, zowel fysisch als elektronisch, gehouden over het verloop van de wedstrijd. Behalve voor de mededeling van de winnaar of de aanvraag van een kopie van het wedstrijdreglement, die ook beschikbaar is op volgende website : www.gelukkigebelgen.be/fika. Dit geldt zowel tijdens de wedstrijd als na het afsluiten ervan.

In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de Organisator voor de kosten die samengaan met de deelname.

Het wedstrijdreglement is onderhevig aan de Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met de Wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

Geen enkele vorm van communicatie zal plaatsvinden omtrent de Wedstrijd, met uitzondering van een schriftelijke aanvraag van het reglement, vergezeld van een vooraf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag die wordt opgestuurd naar het bovengenoemde adres van de Organisator.