Privacyverklaring

Verkorte versie van de privacyverklaring

Voor een goede dienstverlening zijn je persoonsgegevens onmisbaar

Je persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Zonder je gegevens, zoals je naam en adres, kunnen we geen overeenkomst met jou aangaan en je niet helpen als klant. Daarom verzamelen, gebruiken en bewaren we je persoonsgegevens. Met deze informatie gaan we altijd zorgvuldig om.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens vertellen iets over jou. Denk bijvoorbeeld aan je naam, geboortedatum of rekeningnummer. We vragen naar dit soort gegevens als je een verzekering afsluit.

Privacyverklaring

Hoe we omgaan met je persoonsgegevens staat in onze Privacyverklaring. Hierin lees je op welke manier we je gegevens beschermen en welke rechten je hebt. We volgen daarbij natuurlijk de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste punten uit de Privacyverklaring hebben we hieronder voor jou op een rijtje gezet.

Bekijk hier de volledige Privacyverklaring

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

We gebruiken je gegevens alleen voor duidelijke doelen

Het belangrijkste doel waarvoor we je gegevens gebruiken, is voor het uitvoeren van een overeenkomst. Als je bijvoorbeeld een product bij ons afsluit, is er sprake van een overeenkomst en hebben we je gegevens nodig. Onze klantenservice gebruikt je gegevens ook om je goed te helpen. Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken om risico’s goed te kunnen inschatten, om fraude te voorkomen en om met onze communicatie en dienstverlening in te kunnen spelen op je persoonlijke situatie. Soms zijn we het ook wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen, bijvoorbeeld je rijksregisternummer.

Je gegevens delen we nooit zomaar met anderen

We verkopen je persoonsgegevens nooit aan andere partijen. We delen je gegevens wel met anderen als dit nodig is voor de uitvoering van je overeenkomst. Als je bij ons een schadeverzekering hebt, kunnen we met je persoonsgegevens bijvoorbeeld een schade-expert langs sturen om een schade op te nemen. We delen je gegevens ook met derden als we dit wettelijk verplicht zijn, als je daar toestemming voor hebt gegeven of als we daar een gegronde reden voor hebben, zoals bijvoorbeeld het bestrijden van fraude.

Je kan je persoonsgegevens controleren, aanpassen en overdragen

Als het om je persoonsgegevens gaat, heb je een aantal rechten. Zo kan je altijd je persoonsgegevens inkijken en laten aanpassen. Op je verzoek kunnen we je gegevens aan jou of in bepaalde gevallen aan een andere dienstverlener overdragen en in sommige gevallen kunnen we gegevens voor jou verwijderen.

Voor de volledige lijst van je rechten verwijzen we je graag door naar de Volledige Privacyverklaring.

We zorgen voor een goede beveiliging van je gegevens

Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd en gespecialiseerde medewerkers houden de veiligheid van ons dataverkeer voortdurend in de gaten. We ondernemen direct actie mocht er toch iets misgaan. Als dit nodig is, melden we dit aan de toezichthouder en aan jou.

De volledige privacyverklaring

Privacyverklaring

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt door NN Insurance Belgium NV, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, de verantwoordelijke voor de verwerking.

NN hecht veel belang aan je privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In deze privacyverklaring vind je informatie over de wijze waarop we met je persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als je bijvoorbeeld bij ons een product van ons wil afnemen of een schadeclaim indient, vragen we jou om persoonsgegevens zoals je naam en adres. Ook als je onze websites bezoekt, kunnen we van jou persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres van je computer.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van je gegevens noemen we het ‘verwerken’ van je persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de wet. NN houdt zich bij de verwerking van je persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke gegevens dat kunnen zijn.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken je persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van jou zelf omdat je één of meerdere producten van ons afneemt, of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we je niet kunnen helpen als klant als we geen gegevens van jou hebben of mogen bewaren.

Je persoonsgegevens worden ook gebruikt omdat wij een centrale klantenadministratie bijhouden, marketingactiviteiten verrichten, fraude willen voorkomen en bestrijden, of de gegevens gebruiken voor risicobeheersing. In de wet wordt dit ‘de verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen’ genoemd. Dit kan ook in je eigen belang zijn, omdat we je dan beter kunnen helpen en fraude kunnen bestrijden.

Daarnaast verwerken we je gegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Hieronder vind je meer informatie over de basis waarop wij je persoonsgegevens verwerken.

 • Om de aanvraag van je overeenkomst te kunnen beoordelen.
 • Om je als klant te kunnen helpen. Dus voor het aangaan, beheren en/of uitvoeren van onze overeenkomsten. En/of voor het geven van advies over onze producten.
 • Om informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van je overeenkomst. Denk hierbij aan je verzekeringstussenpersoon. We informeren je verzekeringstussenpersoon bijvoorbeeld als er op de overeenkomst een betalingsachterstand ontstaat.

De persoonsgegevens die je ons meedeelt voor de totstandkoming en de uitvoering van je overeenkomsten zijn noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van je contract en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als deze gegevens ontbreken, kan het contract niet onderschreven worden.

NN heeft een centrale klantenadministratie. Onze klantenservice gebruikt deze klantenadministratie om te zien welke producten je bij ons hebt, zodat we je goed en snel te woord kunnen staan. Onder de gegevens die we binnen onze klantenadministratie gebruiken, vallen o.a. je naam, je geboortedatum, je adresgegevens, overige contactgegevens, gegevens over het product of de producten die je bij ons hebt, betaalgegevens, marketinggegevens en schadegegevens.

1. marketing activiteiten

 • Om met onze dienstverlening beter in te spelen op je persoonlijke situatie. Je kan hierbij denken aan het aanbieden van andere producten van NN die bij jou passen.
 • Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten. Deze analyses kunnen we onder andere gebruiken om van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag groepen (profielen) te maken.
 • Om je op de hoogte te houden via onze website, een brief of e-mail.
 • Om je op onze websites een persoonlijkere ervaring te geven. Zie hiervoor ook onze cookieverklaring.

Voor sommige marketingactiviteiten is je toestemming vereist. Deze toestemming wordt altijd vooraf aan jou gevraagd. Heb je eerder toestemming gegeven en wil je dat weer ongedaan maken, neem dan contact op met onze Data Protection Officer via dpo@nn.be voor levensverzekeringen en pensioenproducten en via dponl@nn.be voor schadeverzekeringen.

Om fraude Voor de bescherming van je eigen veiligheid en die van financiële instellingen verwerken we persoonsgegevens voor risicobeheersing en het voorkomen en bestrijden van fraude. We kunnen gegevens uitwisselen binnen NN, met andere financiële instellingen of met externe onderzoeksbureaus.

Om de veiligheid en integriteit van de ondernemingen van NN te borgen, gebruiken we een centrale gebeurtenissenadministratie. Persoonsgegevens die in verband staan met gebeurtenissen die van belang kunnen zijn en om die reden speciale aandacht behoeven, kunnen we hierin opnemen. We hebben één gebeurtenissenadministratie voor alle ondernemingen binnen de groep. Gegevens uit de gebeurtenissenadministratie zijn beschikbaar voor alle ondernemingen die onder Nationale-Nederlanden vallen.

2. Om risico’s beter te kunnen inschatten

We verwerken persoonsgegevens voor statistische analyse, om risico’s beter te kunnen inschatten en om de prijzen van onze producten goed te kunnen bepalen. We bewaren gegevens om in het geval van een klacht of geschil over de juiste informatie te kunnen beschikken.

3. Het verwerken van gegevens van derden

In sommige gevallen leggen we gegevens vast van andere personen dan onze klanten, zoals benadeelden, bewindvoerders en begunstigden. Dit doen we alleen voor zover het nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met de klant.

c) Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Mede voor je eigen veiligheid, zijn we wettelijk verplicht om naar je persoonsgegevens te vragen om je identiteit vast te stellen.

Voor de uitvoering van bepaalde overeenkomsten zijn we verplicht om je gegevens te delen met de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze zal op haar beurt gegevens van personen die vanwege een band met de Verenigde Staten mogelijk aangemerkt worden als Specified US Person, rapporteren aan Amerikaanse belastingautoriteiten (FATCA wetgeving), net als de gegevens van personen met een fiscale woonplaats in één van de landen die onderworpen zijn aan de Common Reporting Standards (CRS).

d) Toestemming

Voor de verwerking van je gezondheidsgegevens hebben we je toestemming nodig, net als voor het toepassen van bepaalde direct marketing activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens die we van jou ontvangen voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat hierbij om:

 • Algemene gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
 • Gegevens om je te kunnen identificeren.
 • Je rekeningnummer om betalingen van jou te kunnen ontvangen of betalingen aan jou te doen.
 • Financiële gegevens. Hiernaar vragen we in sommige gevallen, zoals bij de aanvraag van een overlijdensverzekering.
 • Gegevens die we nodig hebben voor een specifiek product, denk aan een kenteken bij een schadeclaim voor een autoverzekering.
 • In bepaalde gevallen hebben we ook je rijksregisternummer nodig vanuit een wettelijke verplichting.

Gezondheidsgegevens

Voor bijvoorbeeld een overlijdensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben we ook gezondheidsgegevens van jou nodig. Deze gegevens krijgen we van jou, je werkgever of – met je machtiging – van een arts. De verwerking van je medische stukken vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de medisch raadgever (arts). Medische stukken worden door de medisch adviseur alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

Aanvullende gegevens

Met aanvullende gegevens worden extra gegevens bedoeld die we niet van jou of je adviseur ontvangen hebben, maar die we uit (openbare) bronnen halen. Denk hierbij aan het raadplegen van informatie om terrorisme en witwassen tegen te gaan. Of het raadplegen van informatie van de kredietcentrale.
Of gegevens die verband houden met jouw persoonlijke voorkeuren: informatie over je gedrag en voorkeuren m.b.t. het gebruik van communicatie-en relatiekanalen. We doen dit in sommige gevallen om een risico in te schatten of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Meer informatie hierover vind je op deze pagina bij ‘Van wie krijgen we je gegevens?’.

Contacthistoriek

Wij leggen vast wanneer je contact hebt met ons.

Je bezoek aan onze websites en apps

We leggen gegevens vast over je bezoek aan onze websites of apps. Bijvoorbeeld welke pagina’s je hebt bezocht, wanneer je ingelogd hebt op apps of welke zoekopdracht je hebt gedaan. Hiermee laten we de site beter werken en geven we jou een persoonlijke ervaring. Ook gebruiken we deze gegevens voor marketingactiviteiten. We doen dit onder andere door middel van het plaatsen van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze Cookieverklaring. Wij verwerken ook je IP-adres. Dit is het nummer van je computer, tablet of mobiel op internet waarmee je zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons.

Van wie krijgen we je persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens krijgen we van jou of je financieel adviseur. Als je bij NN verzekerd bent via je werkgever bijvoorbeeld voor een pensioenverzekering, krijgen we je gegevens van je werkgever. Indien nodig bij de uitvoering van een overeenkomst kunnen we ook gegevens ontvangen van andere banken en verzekeraars. Informatie over je gezondheid ontvangen we van jou, of van je werkgever (bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering) of via je arts (na je toestemming).

We gebruiken openbare data en data van marktonderzoekbureaus om onze data te valideren en te verbeteren en tot nog betere inzichten over onze klanten en diensten te komen. We verwerken persoonsgegevens die we van derden ontvangen alleen als die door die partij verstrekt mogen worden en we gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verkregen.

Aan wie kunnen we je persoonsgegevens verstrekken?

We kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties. We doen dat alleen als:

 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben en de verstrekking van je gegevens daarvoor noodzakelijk is. De uitleg hiervan vind je bij ‘Waarvoor verwerken we persoonsgegevens’;
 • het wettelijk verplicht is om je gegevens te verstrekken;
 • je toestemming gegeven hebt.

Alléén als minimaal één van bovengenoemde redenen van toepassing is, verstrekken we je gegevens aan een of meerdere onderstaande partijen:

 • Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 • Entiteiten van NN Group N.V. en hun vertegenwoordigers in het buitenland, hun toeleveranciers en dienstverleners voor zover dat nodig is voor de bedrijfsvoering en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen,.
 • Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (‘verwerkers’). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht.
 • Je financieel adviseur, zijn toeleverancier of dienstverlener,
 • Je werkgever en zijn adviseur als je via je werkgever bent verzekerd.
 • Medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen.
 • Bedrijven die we inschakelen bij de afwikkeling van een claim door het leveren van expertisediensten of herstel- en advieswerkzaamheden bij schade- en inkomensverzekeringen.
 • Advocaten en technisch adviseurs,
 • Publieke diensten zoals toezichthouders, politie en justitie en aan de overheid, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Andere banken en verzekeringsmaatschappijen. Hieronder vallen ook herverzekeraars en rechtsbijstandsverzekeraars.
 • Deurwaarders, incassobureaus en/of notarissen.
 • Aan iedere persoon die beroep aantekent of tegen wie beroep aangetekend is dat verband houdt met de onderschreven overeenkomsten.
 • Externe registers zoals CAP.

Geautomatiseerde besluitvorming

Voor een aantal producten, zoals een overlijdensverzekering, beoordelen we de aanvraag via een geautomatiseerd proces. In dit proces toetsen we of je voldoet aan onze acceptatiecriteria, zonder dat daaraan rechtsgevolgen verbonden zijn. Het geautomatiseerd proces wordt namelijk vervolgd door een manuele tussenkomst wanneer geen automatische acceptatie mogelijk is.

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

We zorgen voor een goede beveiliging

We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. De veiligheid van ons dataverkeer houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen we meteen actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze ook aan de bevoegde autoriteit en aan jou, als daar reden toe is.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken:

De Gegevensbeschermingsautoriteit controleert of wij de AVG en andere privacy gerelateerde regelgeving naleven.
De Nationale Bank België (NBB), de Europese Centrale Bank (ECB) en Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) houden in het algemeen toezicht op de financiële sector en dus ook op NN.
Intern houdt de Data Protection Officer (ook wel de Functionaris voor de Gegevensbescherming genoemd) toezicht op de wijze waarop we omgaan met je persoonsgegevens. Voor levensverzekerings- en pensioenproducten is deze te bereiken via dpo@nn.be. Voor schadeverzekeringen is deze te bereiken via dponl@nn.be.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

Al onze medewerkers hebben een vertrouwelijkheidsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens inzien en verwerken.

Wat zijn je rechten?

Als klant heb je een aantal rechten die gaan over je persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder toegelicht.

Je hebt recht op inzage

Dit houdt in dat je kan opvragen welke persoonsgegevens we van jou hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.

Je hebt recht op aanpassing, verwijdering en beperking

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. Je hebt bovendien het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen als je persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat je je toestemming hebt ingetrokken en NN geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van je gegevens. Ook heb je het recht op beperking van je persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat je kan aangeven dat je gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kan je gebruik van maken als je persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien je bezwaar maakt tegen de verwerking en je bezwaar door ons nog in behandeling is.

Je hebt recht op overdraagbaarheid van gegevens

Dit betekent dat je in bepaalde gevallen het recht hebt om ons te vragen de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt over te dragen aan jezelf en/of een andere dienstverlener.

Je hebt recht van bezwaar

Je kan bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens, als we je persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen je bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van je persoonsgegevens.

Je hebt te allen tijde en zonder motivering recht van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor prospectie (direct marketing) en de daaraan verbonden profilering.

Je hebt het recht om je toestemming in te trekken

Dit betekent dat je de toestemming die je voordien gegeven hebt, in kan trekken. Voor gezondheidsgegevens heeft dergelijke intrekking tot gevolg dat de verwerking van de gezondheidsgegevens met de eerder vermelde doelen niet meer kan worden verdergezet, wat mogelijk gevolgen kan hebben voor het afgesloten contract.

Je voorkeur voor aanbiedingen instellen

Je kan je keuze voor het ontvangen van aanbiedingen via e-mail altijd gemakkelijk aanpassen.

Een van deze rechten uitoefenen

Als je één van deze rechten wenst uit te oefenen, stuur dan een mail naar dpo@nn.be voor levensverzekerings- en pensioenproducten of naar dponl@nn.be voor schadeverzekeringen.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren de gegevens zo lang we dat wettelijk verplicht zijn en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Dit kan per product verschillen.

Zolang je klant bij ons bent, bewaren we je gegevens. Dat doen we ook nog enige tijd als je een bepaald product niet meer van ons hebt. In dat geval hanteren we de wettelijke bewaartermijn. Daarna bewaren we de gegevens alleen nog voor statistische doeleinden en met het oog op de behandeling van klachten en rechtsvorderingen.

Waar verwerken we je gegevens?

Je gegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt. Ook zijn sommige van onze leveranciers en samenwerkingspartners gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de EU. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. Om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens toch veilig zijn, nemen we in die gevallen maatregelen door zelf overeenkomsten te sluiten waarin we vergelijkbare afspraken maken over de veiligheid van persoonsgegevens, dus net zoals we dat binnen de EU doen. Dit noemen we EU-modelcontracten (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

Heb je vragen?

Heb je algemene vragen over je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via dpo@nn.be voor levensverzekerings- en pensioenproducten of naar dponl@nn.be voor schadeverzekeringen.
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om conform te blijven met nieuwe wetgeving of onze geüpdatete werkwijze. Bezoek deze pagina dus regelmatig.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de wijze waarop NN met je persoonsgegevens omgaat?
Neem dan contact met ons op via dpo@nn.be voor levensverzekerings- en pensioenproducten of naar dponl@nn.be voor schadeverzekeringen.
Je kan ook een klacht indienen via de Gegevensbeschermingsautoriteit ( https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).