De persoonsgegevens die u meedeelt, worden verwerkt door NN Insurance Belgium NV (hierna NN), Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, de verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt de Data Protection Officer (DPO) van NN contacteren om verdere informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen: Data Protection Officer (DPO), Fonsnylaan 38, 1060 Bussel of dpo@NN.be.

De rechtsgronden zowel als de doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn de gerechtvaardigde belangen van NN Insurance Belgium NV met inbegrip van direct marketing van onze producten en de promotie hiervan (behalve via mail) en verwerking voor statistische doeleinden.

Uw mailadres wordt verwerkt door NN Insurance Belgium NV en Wijs BVBA. Uw gezondheidsgegevens worden anoniem verwerkt door NN Insurance Belgium NV, Wijs BVBA en Indiville CVBA voor de berekening van uw geluk score in het kader van de Geluk-O-Meter zelftest en voor statistische doeleinden.

NN bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan toegelaten op basis van de van toepassing zijnde doeleinden. Hierbij houdt NN rekening met de wettelijke en reglementaire bepalingen m.b.t. de bewaring van persoonsgegevens.

U betrokkene heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • het recht op inzage,
  • het recht op rectificatie,
  • het recht op beperking van de verwerking, zonder afbreuk te doen op het recht van de verwerkingsverantwoordelijke om de persoonsgegevens van de betrokkene te bewaren, of van de
  • verwerking van deze persoonsgegevens voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering,
  • het recht op gegevenswissing dat van toepassing is op de persoonsgegevens waarvan de verwerking gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van NN Insurance Belgium NV, met
  • inachtneming van prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking,
  • het recht van bezwaar tegen direct marketing.

U kunt bovenstaande rechten in principe gratis uitoefenen door ons een ondertekende en gedateerde aanvraag te versturen samen met een recto verso kopie van uw identiteitskaart. U mag deze aanvraag richten aan onze DPO.

U kunt eventuele klachten indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Deze informatie is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, die in werking treedt op 25 mei 2018.