Wedstrijdreglement – Belgesheureux.be/Gelukkigebelgen.be

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door de NV NN INSURANCE BELGIUM, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0890.270.057, met vennootschapszetel te 1060 Brussel, Fonsnylaan 38.

2. Deze actie, gelinkt aan Gelukkigebelgen.be en Belgesheureux.be, staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in België, met uitzondering van de personeelsleden, partners verzekeringsmakelaars en de freelance medewerkers van de NV NN INSURANCE BELGIUM en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

3. De persoonsgegevens die de deelnemers van de wedstrijd meedelen, worden verwerkt door NN Insurance Belgium NV (hierna NN), Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, de verwerkings- verantwoordelijke.

De deelnemers kunnen de Data Protection Officer (DPO) van NN contacteren om verdere informatie met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens te verkrijgen: Data Protection Officer (DPO), Fonsnylaan 38, 1060 Bussel of dpo@NN.be.

De rechtsgrond zowel als het doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn de

gerechtvaardigde belangen van NN Insurance Belgium NV met inbegrip van direct marketing van onze producten en de promotie hiervan (behalve via mail).

De persoonsgegevens worden doorgegeven aan communicatie@nn.be

NN bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan toegelaten op basis van de van toepassing zijnde doeleinden. Hierbij houdt NN rekening met de wettelijke en reglementaire bepalingen m.b.t. de bewaring van persoonsgegevens.

De deelnemers hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

  • het recht op inzage,
  • het recht op rectificatie,
  • het recht op beperking van de verwerking,
  • het recht op gegevenswissing,
  • het recht van bezwaar tegen direct marketing.

De deelnemers kunnen bovenstaande rechten gratis uitoefenen door aan de DPO een ondertekende en gedateerde aanvraag te versturen samen met een recto verso kopie van hun identiteitskaart.

De deelnemers kunnen eventuele klachten indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Deze informatie is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, die in werking treedt op 25 mei 2018.

4. Over de actie of het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

5. De wedstrijd loopt op www.gelukkigebelgen.be en www.belgesheureux.be vanaf 10 juli 2018 (middernacht) tot en met 19 juli 2018 (middernacht).

6. De wedstrijd verloopt als volgt: De deelnemer gaat naar de website www.gelukkigebelgen.be of www.belgesheureux.be en vult het deelnameformulier in. Men wordt enkel beschouwd als deelnemer wanneer alle verplichte velden volledig ingevuld werden en de deelname doorgestuurd.

7. Een jury samengesteld door Dhr. Izzy Van Aelst (Directeur Marketing & Communication bij NN Insurance Belgium) en Dhr. Dimitri De Lauw (Strategy Director bij Wunderman Antwerp) kiezen de 3 winnaars uit alle gevalideerde inzendingen.

8. De prijzen: eerste prijs t.w.v. €5.000, tweede prijs t.w.v. €3.000 et een derde prijs t.w.v. €2.000. De exacte invulling van de prijs zal gelinkt worden aan het onderwerp die de winnaar opgegeven heeft – met een maximale waarde (in euro) die tegenover de eerste, tweede of derde prijs staat.

De winnaar moet in de 3 weken na het einde van de wedstrijd (20/07/2018) beschikbaar zijn. Door de deelname aan deze wedstrijd gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar voornaam & naam op de radio vermeld zal worden alsook op de websites www.belgesheureux.be of www.gelukkigebelgen.be.

Indien het onderwerp van de winnaar zich ertoe verleent, zal NN hiervan een korte video van opstellen. Bij de opname ontvangt de winnaar hiervoor een document ter ondertekening, waarin hij/zij zijn/haar akkoord geeft voor de opname, de publicatie en de uitzending van de video. Tevens geeft hij/zij akkoord op het opzeggen van zijn/haar portretrechten.

De video clip zal via de social media van NN gebroadcast worden.

9. Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen. Er is maximum één winnaar per uniek e-mail adres en per IP-adres. Er is maximum één winnaar per gezin, woonachtig op hetzelfde adres.

10. De winnaars zullen worden bekendgemaakt door de organisator op het e-mail adres dat door hen is opgegeven.

11. De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator (NV NN INSURANCE BELGIUM). Indien een deelnemer zijn prijs weigert blijft deze ook eigendom van de organisator.

Elk invulformulier dat onvolledig is, is ongeldig.

12. De prijzen kunnen in geen geval ingeruild worden tegen hun waarde in speciën.

13. De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen, al dan niet veroorzaakt door de post.

14. Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

15. Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.gelukkigebelgen.be en www.belgesheureux.be en is te verkrijgen op schriftelijke aanvraag gericht aan de NV NN INSURANCE BELGIUM, waarvan de adresgegevens zijn vermeld onder punt 1.

16. De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand indien de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door bijzondere omstandigheden.

17. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

De NV NN INSURANCE BELGIUM kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor

onder meer:

  • transmissies via het internet
  • slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
  • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken
  • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

De NV NN INSURANCE BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of

onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke dysfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreeks of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de actiewebsite www.gelukkigebelgen.be / www.belgesheureux.be

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de

softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site www.gelukkigebelgen.be / www.belgesheureux.be en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. De kost voor het gebruik van het internet is voor rekening van de deelnemers.

18. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.

19. Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege NV NN INSURANCE BELGIUM.

20. Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld mag de organisator de nodige maatregelen nemen om de wedstrijd goed te laten verlopen.

21. Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator neemt. Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.